List nauczycieli przedszkola do społeczeństwa.

W imieniu nauczycieli przedszkoli chcielibyśmy uświadomić społeczeństwu, że tzw „przedszkolanki” to pedagodzy, nauczyciele, którzy ukończyli studia wyższe, a niejednokrotnie posiadają dodatkowe kwalifikacje. Nasze pensum wynosi 25 godzin zegarowych w grupie dzieci 3-5 letnich, 22 godziny w grupie dzieci 6 letnich, nauczyciel wspomagający 20 godzin, specjaliści: logopeda, psycholog, fizjoterapeuta 22 godziny. Tak jak pozostałych nauczycieli, obowiązuje nas 40 godzinny tydzień pracy, który „musi wystarczyć” na:

• dokumentowanie codziennej obserwacji dziecka, a dwa razy do roku przedstawianie jej wyników rodzicom na dodatkowych spotkaniach,
• diagnozowanie gotowości szkolnej dzieci 6 letnich i starszych,
• opracowywanie Wielospecjalistycznych Ocen Funkcjonowania Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,
• opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych,
• sporządzanie opinii dzieci na prośbę rodziców,
• opracowywanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – wychowawczej
• przygotowywanie sprawozdań z pracy zespołów (np. do spraw innowacji, ewaluacji, pomocy psychologiczno – pedagogicznej )
• spotkania z rodzicami (indywidualne, z zespołem specjalistów i grupowe),
• zajęcia otwarte dla rodziców i innych nauczycieli,
• zajęcia indywidualne o charakterze terapeutycznym, rewalidacyjne,
• zajęcia specjalistyczne z udziałem rodziców (np. zajęcia „Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”)
• systematyczne dokształcanie się – warsztaty metodyczne, kursy, studia podyplomowe i itp., – opłacane z własnych prywatnych funduszy i często w czasie urlopu, w sobotę lub w godzinach wieczornych, zamiast spędzania czasu z rodziną,
• opracowywanie i wdrażanie innowacji,
• opracowywanie i wdrażanie programów dydaktycznych, wychowawczych
• nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami w celu realizacji podstawy programowej (poradnie psychologiczno – pedagogiczne, biblioteki, domy kultury, straż pożarna, pogotowie, policja, poczta i inne)
• prowadzenie zajęć języka angielskiego – jako nauczyciele,
• organizowanie i przeprowadzanie wycieczek,
• przygotowywanie dzieci do konkursów,
• organizowanie i przeprowadzanie imprez okolicznościowych (Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, festyny rodzinne),
• przygotowywanie pomocy dydaktycznych, dekoracji.

 

Ponadto podejmujemy wiele działań i inicjatyw społecznych na rzecz placówki:
• organizowanie kiermaszów,
• pozyskiwanie sponsorów,
• udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (np. „Gwiazdka dla zwierząt”, „Szlachetna paczka”, „Góra grosza”),

Niestety czas pracy na wykonanie powyższych zadań przekracza ustawowe 40 godzin i łączy się z niekorzystnym wpływem na nasze życie rodzinne. W swoim miejscu pracy nie mamy warunków do wykonywania tych wszystkich czynności. Realizowanie ich wiąże się również z ponoszeniem dodatkowych kosztów z budżetu rodzinnego, takich jak: korzystanie z własnego sprzętu komputerowego, telefonu, ksera, drukarki, laminatora, mediów, zakup materiałów papierniczych, dekoracyjnych oraz innych koniecznych do przygotowania pomocy dydaktycznych.

 

Nie mamy 3 miesięcy wakacji, gdyż pracujemy do ostatniego dnia czerwca, a nie do końca roku szkolnego obowiązującego w szkołach. Ponadto pracujemy miesiąc w trakcie tzw. dyżuru wakacyjnego. Nie mamy ferii zimowych ani przerw świątecznych. Pracujemy nawet w Wigilię, Sylwestra i w Wielki Piątek. Przedszkole to miejsce, w którym dziecko spędza często więcej czasu niż w swoim domu rodzinnym. To tutaj nabywa podstawowe umiejętności samoobsługowe, kształci nawyki higieniczne, rozwija kompetencje społeczne, poznawcze i emocjonalne. Nasza praca to nie improwizacja, ale szczegółowo zaplanowane i przygotowane zajęcia w oparciu o plany miesięczne i podstawę programową. Opracowujemy je na bieżąco i dostosowujemy do potrzeb i możliwości grup. Musimy zapewnić bezpieczne, kreatywne, wartościowe i ciekawe dla dziecka warunki do wszechstronnego rozwoju. Na sukces w pracy wychowawczo – dydaktycznej wpływa w znacznym stopniu nasza umiejętność współpracy z rodzicami i personelem placówki.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego to „wieloprzedmiotowiec” prowadzący zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej, matematycznej, polonistycznej, fizycznej, społecznej, artystycznej oraz terapeutycznej. Jest wychowawcą, powiernikiem i opiekunem dzieci Nawiązuje bliskie więzi emocjonalne z dzieckiem, kształtuje jego wrażliwość i osobowość. Od jego zaangażowania zależy rozwój dziecka w najważniejszym okresie jego życia. Ponadto wychowawca przedszkolny przejmuje rolę rodzica, który musi wytrzeć nos, otrzeć łzy i uspokoić wybuchy histerii, podetrzeć i umyć pupę, zmienić pampersa, przebrać ubrudzone wymiocinami ubranie, przekonać do jedzenia, nakarmić.

 

„Nauczyciel…to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarować to, co w nim najlepszego, CUDZYM DZIECIOM?” (Deanna Beisser)

 

Tym pismem chcielibyśmy obalić krzywdzący stereotyp tzw. "przedszkolanki", która nic nie robi, tylko pije kawę, ewentualnie pilnuje i bawi się z dziećmi.

List nauczycieli z przedszkola w Wadowicach