statut

STATUT Samorządowego Przedszkola Nr 135 im. Księcia Kraka- 30.11.2017

 

Aneks do statutu

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Paweł Jasiołek,  e-mail: inspektor2@mjo.krakow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuje się, iż:

 

Administratorem danych osobowych dzieci, ich rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób (podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą nad dziećmi jest Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 135 im. Księcia Kraka z siedzibą w Krakowie, ul. J. Stępnia 1; 30 – 898 Kraków i są one podawane w celach:

 1. wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
  tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 7 września   1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz   innych ustaw i aktów wykonawczych,  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej zgody przez rodziców dzieci, prawnych opiekunów dzieci oraz osób (podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą nad dziećmi w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników i w celu ochrony mienia  zgodnie z art.108 a Prawo oświatowe (monitoring wizyjny).

Informuje się, że:

 1.  Rodzice dzieci, prawni opiekunowie dzieci oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dziećmi mają prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 3. Odbiorcami danych osobowych są: MEN, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Urząd Miasta Krakowa, System Informacji Oświatowej, pracownicy pedagogiczni, pracownicy administracji oraz pracownicy obsługi Przedszkola.
 4.  Rodzice dzieci, prawni opiekunowie dzieci oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dziećmi mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, bowiem służą realizacji celów określonych w podpunkcie a i c.
 6. Podanie danych osobowych służących realizacji celu określonego
  w podpunkcie b jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani obowiązkowym.
 7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie danych osobowych dzieci, rodziców dzieci, prawnych opiekunów dzieci oraz osób (podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą nad dziećmi.
 8. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych dzieci, rodziców dzieci, prawnych opiekunów dzieci oraz osób (podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą nad dziećmi stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

Ponadto informujemy, że rodzice dzieci, prawni opiekunowie dzieci oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dziećmi mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.