Szanowni Państwo,

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zaktualizowaną wersję szczegółowych wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Główne zmiany dotyczą m.in. zwiększenia liczebności grupy z 12 do 16 dzieci oraz zmniejszenia z 4 do 3 metrów kw. minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali.

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi. Wytyczne można znaleźć na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Aneks do procedury przeciwpandemicznej

Punkt 3 otrzymuje brzmienie:

W pierwszej kolejności z Przedszkola powinny korzystać te dzieci, których rodzice są pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Dzieci będą przyjmowane według odrębnie przygotowanych kryteriów opracowanych zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia  04 czerwca 2020r.

Punkt 4, podpunkty 1-3, 5 otrzymują brzmienie:

  1. Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego do  naszego Przedszkola może zostać przyjętych 59 dzieci ( 1 dziecko na 3 m 2). Przepis ten obowiązuje do odwołania.
  2. Na stronie internetowej Przedszkola znajduje się załącznik nr 1 – oświadczenie o zatrudnieniu, który należy pobrać, uzupełnić i odesłać drogą mailową.  Wypełnienie i odesłanie oświadczenia przez obojga rodziców, jest warunkiem rozpatrzenia przyjęcia dziecka do przedszkola.
  3. Również na stronie internetowej Przedszkola znajduje się załącznik nr 2 –  oświadczenie o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała dziecka oraz załącznik nr 3 – oświadczenie o zapoznaniu się z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli oraz z treścią obowiązującej w tut. Przedszkolu Procedurą Bezpiecznego Pobytu Dziecka w Samorządowym Przedszkolu Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które też należy wydrukować, wypełnić, złożyć stosowne podpisy i odesłać drogą mailową.
  4. Rodzice, których jedno z dzieci uczęszcza do żłobka, zobowiązanisą do dostarczenia zaświadczenia  (skan przesłany pocztą elektroniczną), że dziecko będzie przyjęte. Na tej podstawie dziecko przedszkolne będzie podlegać przyjęciu do Przedszkola.