Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas

• Zapoznanie dzieci z otoczeniem przedszkolnym, innymi przedszkolakami oraz z Kajtkiem (bohaterem „Książki pięciolatka”);

• Włączanie w życie grupy dzieci, które po raz pierwszy przyszły do przedszkola – okazywanie troski, opiekuńczości;

• Poznawanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (podczas zabaw w sali, na podwórku, w szatni itp.);

• Wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka”;

• Kształtowaie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych;

• Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej  • Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia rytmiczno-muzyczne.

W moim domu nie nudzi się nikomu              

  • Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności do tej grupy społecznej,    rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia innym, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych (znajomych i obcych);  • Wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości i umiejętności przez tworzenie okazji do radosnego wykonywania samodzielnych działań, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z radością sukcesu i goryczą porażki;

  • Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi i uważnego słuchania bajek i opowiadań oraz wypowiadania się na różne sposoby;

• Kształtowanie umiejętności konstruowania prostych gier – opowiadań oraz formułowania i kodowania umów w sposób czytelny dla innych.   

Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

 • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenie słownictwa w tym zakresie, wspieranie ich w uczeniu się prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drogach oraz w przewidywaniu skutków i konsekwencji różnych działań;

  • Organizowanie zabaw plastycznych i konstrukcyjnych wspomagających sprawność ruchową oraz koordynację ręki i oka;

  • Wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i liczeni

Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

• Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych: mycie rąk, twarzy, zębów;

• Tworzenie warunków do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości przez zabawy badawcze;

• Wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego i przewidywaniu następstw (różnicowanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych);

  • Wdrażanie dzieci do słownego formułowania przemyśleń oraz rozwijanie ich wymowy przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;

• Wdrażanie dzieci do wychwytywania regularności, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;

• Kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy. Dbałość o zachowanie czystości;

 • Przezwyciężanie uczucia lęku przed lekarzem, w szczególności stomatologiem;

   • Zwracanie uwagi na humor zawarty w tekstach literackich dla dzieci.