1. Razem w pracy i w zabawie.

• Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej.

• Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji.
• Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
• Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie.

• Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
2. Letnie wspomnienia.
• Zapoznanie z różnymi regionami naszego kraju ze zwróceniem uwagi na elementy charakterystyczne dla poszczególnych krajobrazów.

• Poznanie zasad zachowania się i bezpieczeństwa w różnych środowiskach.

• Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji przedmiotów ze względu na różne kryteria.

• Budzenie więzi z naszym krajem oraz rodzinną miejscowością.

• Doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi w czasie przeszłym.
3. Bezpieczeństwo najważniejsze.
• Uświadomienie dzieciom zasad bezpieczeństwa dotyczących różnych aspektów życia.

• Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających bezpieczeństwu.

• Wzbudzenie zaufania do przedstawicieli służb specjalnych.

• Kształtowanie właściwych zachowań w kontaktach z osobą obcą.

• Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych.

• Kształtowanie orientacji przestrzennej, a w szczególności umiejętności określania kierunków.
4. Przyjacielem być – przyjaciela mieć.

• Uświadomienie wartości więzi międzyludzkich, takich jak: koleżeństwo, przyjaźń.

• Przybliżenie podstawowych zasad moralnych, jakie należy respektować w relacjach z innymi.

• Uczenie się komunikowania swoich potrzeb, pragnień i otwartości na uczucia innych.

• Nawiązywanie życzliwych kontaktów z rówieśnikami.