Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas

Zapoznanie dzieci z otoczeniem przedszkolnym, innymi przedszkolakami. Włączanie w życie grupy dzieci, które po raz pierwszy przyszły do przedszkola – okazywanie troski, opiekuńczości.  Poznawanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (podczas zabaw w sali, na podwórku, w szatni itp.). Wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w grupowym „Kodeksie Przedszkolaka”. Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych. Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej.  Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia rytmiczno-muzyczne.

W moim domu nie nudzi się nikomu                                           

Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności do jej członków, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia innym, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych (znajomych i obcych). Wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości i umiejętności przez tworzenie okazji do radosnego wykonywania samodzielnych działań, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z radością sukcesu i goryczą porażki.  Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi i uważnego słuchania bajek i opowiadań oraz wypowiadania się na różne sposoby.

Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenie słownictwa w tym zakresie, wspieranie ich w uczeniu się prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drogach oraz w przewidywaniu skutków i konsekwencji różnych działań. Organizowanie zabaw plastycznych i konstrukcyjnych wspomagających sprawność ruchową oraz koordynację ręki i oka. Wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i liczenia.

Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych: mycie rąk, twarzy, zębów. Przezwyciężanie uczucia lęku przed lekarzem, w szczególności stomatologiem. Kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy. Dbałość o zachowanie czystości. Tworzenie warunków do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości przez zabawy badawcze. Wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego i przewidywaniu następstw (różnicowanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych).

Wdrażanie dzieci do słownego formułowania przemyśleń oraz rozwijanie ich wymowy przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne. Wdrażanie dzieci do wychwytywania regularności, powtarzanie i kontynuowanie rytmów.