1. Opowieści złotej jesieni.
• Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o obecnej porze roku.

• Zapoznanie z popularnymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w parku i w lesie.

• Uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie jesieni.

• Uświadomienie konieczności ochrony przyrody.

• Pogłębienie wiadomości na temat zjawisk pogodowych charakterystycznych dla bieżącej pory roku.


2. Owoce, jarzynki – kolorowe witaminki.
• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych oraz owoców i warzyw.

• Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia.

• Wyodrębnianie i nazywanie elementów budowy roślin oraz wskazywanie części jadalnych.

• Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji oraz wyodrębniania podzbioru.

• Zrozumienie podstawowych zasad przydatnych podczas kupowania i sprzedawania towarów.


3. Jesienne spacery.
• Dostrzeganie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla wczesnej i późnej jesieni.

• Wzbogacenie słownika czynnego o pojęcia związane z poznawaniem świata przyrody.

• Uświadomienie potrzeby chronienia przyrody przez różnorodne działania, m.in. zakładanie rezerwatów, parków narodowych.

• Zrozumienie procesów i zmian zachodzących w roślinach w związku z przygotowaniem do zimy.

• Wzbudzenie przeżyć estetycznych w kontakcie z przyrodą i sztuką.

• Doskonalenie umiejętności konstruowania i rozgrywania gier planszowych.


4. Piękno jest wszędzie.

  • Rozwijanie zdolności przeżywania piękna w kontakcie ze sztuką i naturą.

• Uwrażliwienie dzieci na piękno i estetykę w najbliższym otoczeniu.

• Gromadzenie artystycznych i estetycznych doświadczeń pozwalających kształtować własny gust i wyczucie dobrego smaku.

• Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

• Uświadomienie konieczności dbania i szanowania dóbr naturalnych i materialnych w otoczeniu człowieka.

• Kształcenie krytycznego stosunku do wszelkich przejawów wandalizmu czy działania na szkodę przyrody.


5. Dzieła sztuki wokół nas.

  •  Dostrzega piękno i różnorodność architektury, poznaje przykłady pięknych obiektów z rodzinnej miejscowości, regionu.
  • Wskazuje istotne różnice między obrazami, rzeźbami wykonanymi różnymi technikami.
  •  Rozwija umiejętność dzielenia się spostrzeżeniami, wrażeniami, emocjami odczuwanymi pod wpływem oglądania dzieł malarskich, rzeźby, architektury i słuchania muzyki instrumentalnej.Rozumie znaczenie estetyki w najbliższym otoczeniu, konieczność szanowania wytworów sztuki i przeciwstawiania się wszelkim przejawom wandalizmu.
  • Poznaje własne możliwości i uzdolnienia, odczuwa radość tworzenia.
  • Wzbogaca wiedzę na temat form teatralnych, uczestniczy w zabawach inscenizacyjnych posługując się różnymi środkami wyrazu.