LISTOPAD w gr 4

Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy

• Uwrażliwienie na potrzeby innych i kształtowanie postawy niesienia pomocy potrzebującym;

• Zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu weterynarza oraz z warunkami hodowli zwierząt w warunkach domowych;

• Rozwijanie umiejętności dostrzegania zdolności i umiejętności u siebie i innych (budowanie poczucia własnej wartości);

• Kształtowanie zdolności świadomego poruszania się w przestrzeni oraz ustalania położenia przedmiotów względem siebie i innych;

• Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i kreatywności;

• Kształtowanie ekspresji twórczej i doskonalenie umiejętności tworzenia swobodnych dialogów w zabawach teatralnych.

 

Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje

 

• Doskonalenie percepcji słuchowej i poczucia rytmu;

• Wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego przez aktywny udział w ćwiczeniach oddechowych;

• Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających samodzielne eksperymentowanie i poznawanie zjawisk atmosferycznych;

• Uświadomienie konieczności planowania i dokładnego wykonywania prac konstrukcyjno-plastycznych;

• Zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedzialne wykonywanie zadań w zespole;

• Wdrażanie dzieci do przekładania dostrzeżonych regularności z jednej reprezentacji na inną, a potem jeszcze na inną.

 

Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga

• Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa oraz formułowaniu poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi (zwrócenie uwagi na rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w czasie przeszłym i przyszłym);

• Usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia poprawnej artykulacji;

• Zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody;

• Wdrażanie dzieci do prób formułowania wniosków na podstawie obserwacji i wyników przeprowadzonych doświadczeń;

• Rozwijanie umiejętności manualnych i orientacji przestrzennej (na określonej przestrzeni kartki);

• Uwrażliwienie na piękno muzyki, eksperymentowanie z dźwiękiem – wykorzystywanie instrumentów melodycznych i niemetodycznych.

 

  Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy

 

• Uświadomienie dzieciom potrzeby używania zwrotów grzecznościowych;

• Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie;

• Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu (zachęcanie do podejmowania prób oceny postaw bohaterów i uzasadniania swojej oceny);

• Rozwijanie umiejętności matematycznych w konstruowaniu gier planszowych (wdrażanie dzieci do współzawodnictwa i zasad fair play);

• Rozwijanie zdolności skupiania uwagi, uważnego słuchania i obserwowania;

• Rozwijanie wyobraźni i budzenie zainteresowań czytelniczych;

• Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości liczby elementów w zbiorze , chociaż obserwują zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej.