1.Moje zainteresowania: rozwijanie i rozbudzanie wszechstronnych zainteresowań dzieci.

 Stwarzanie okazji do pogłębiania wiedzy ogólnej i słownictwa. Kształcenie umiejętności opowiadania w uporządkowany sposób na temat swoich zainteresowań. Dostrzeganie zagrożeń będących następstwem rozwoju cywilizacji i powodujących niszczenie środowiska. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności poznawczych podczas wykonywania doświadczeń pozwalających zrozumieć różne zjawiska fizyczne.

2. Zgoda wszystkim potrzebna: Uświadomienie dzieciom najczęstszych przyczyn i sytuacji sprzyjających powstawaniu  konfliktów.

Doskonalenie umiejętności szukania racjonalnych rozwiązań konfliktów w relacjach społecznych. Wzmacnianie kontroli emocjonalnej w sytuacjach trudnych. Budowanie prawidłowych relacji i dążenie do przestrzegania zasad zachowania w grupie rówieśniczej. Rozwijanie empatii i hamowanie reakcji agresywnych.

3. Choinkowe czary: Poznanie zwyczajów i tradycji zwianych ze świętami Bożego Narodzenia. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz chęci aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach do świąt. Rozwijanie zmysłu estetycznego przez dostrzeganie piękna sztuki ludowej, regionalnej oraz rękodzieła artystycznego. Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt w okresie zimy. Zachęcenie do aktywnego uczestniczenia w akcjach o charakterze charytatywnym jako elementu tradycji bożonarodzeniowej.

4. Każdy chce mieć dom:  Poznaje znaczenie domu rodzinnego i więzi rodzinnych. Ogląda domy dawne i współczesne, wypowiada się na ich temat. Rozpoznaje i nazywa domy różnych zwierząt. Dopasowuje zwierzę do jego domu. Nazywa pomieszczenia domowe; segreguje przedmioty i sprzęty domowe, dopasowuje je do danego pomieszczenia.