I. Do sklepu wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy

 Zapoznanie dzieci z różnymi placówkami handlowymi i specyfiką zawodu sprzedawcy. Kształtowanie umiejętności mierzenia, pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości. Rozwijanie orientacji przestrzennej, kształtowanie umiejętności określania kierunków, stosowania wyrażeń przyimkowych w zabawach orientacyjnych. Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania, a także rozdzielania po kilka. Zapoznanie dzieci z różnymi wagami i sposobami określania ciężaru.

II. Sport to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa

 Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i rozwijanie ich sprawności w zakresie dużej i małej motoryki podczas zabaw na śniegu i lodzie, ćwiczeń gimnastycznych i zabaw pantomimicznych. Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.  Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętności układania i opowiadania historyjek obrazkowych tematycznie związanych z Zimą. Uwrażliwienie dzieci na piękno górskiego krajobrazu zimą, poznawanie góralskiej kultury (gwara, stroje ludowe, muzyka, taniec). Zorganizowanie kącika góralskiego. Rozwijanie zdolności skupiania uwagi na wypowiedziach drugiej osoby oraz sprawnego wykonywania  poleceń nauczyciela. Kształtowanie u dzieci zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacjach trudnych, a także do znoszenia  porażek bez zbędnych frustracji.

III. Podróżować każdy może na rowerze, na motorze

 Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat pojazdów lądowych, wodnych i powietrznych oraz różnych sposobów podróżowania. Kształtowanie zmysłu słuchu przy rozwiązywaniu zagadek dźwiękowych związanych z pojazdami. Rozwijanie prawidłowej artykulacji dźwięków mowy przy zabawach fonetyczno – naśladowczych. Zapoznanie z historią kolejnictwa w oparciu wiersz „Lokomotywa”. Poszerzanie zasobu słownictwa związanego z omawianym tematem. Wdrażanie dzieci do odpowiedzialnej, zgodnej pracy w zespołach i całej grupie przy zabawach manipulacyjno – konstrukcyjnych. Rozwijanie umiejętności wychwytywania powtarzających się regularności, i uzupełniania i kontynuowania rytmów.

IV. Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się gdy patrzę

Wprowadzanie dzieci w świat sztuki teatralnej, umożliwienie zdobywania wiedzy i wzbogacenia słownictwa w tym zakresie. Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej. Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach teatralnych, dramowych i pantomimicznych. Przygotowanie inscenizacji na powitanie Wiosny. Doskonalenie umiejętności liczenia, numerowania i prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi.  Rozwijanie zdolności analizy i syntezy słuchowej.