1. Zdrowie jest najważniejsze.

Dziecko:

Wie, jakie produkty są źródłem witamin. Utrwala obraz graficzny liter. Potrafi dobrać ubranie odpowiednie do pory roku i warunków atmosferycznych. Poznaje czynniki warunkujące zdrowie

i rozumie ich znaczenie. Odczuwa potrzebę dbania o własne zdrowie. Rozumie wpływ właściwej diety oraz aktywnego trybu życia na zdrowie i kształtowanie prawidłowej sylwetki. Układa zdrowy jadłospis, wykazując się wiedzą o prawidłowym odżywianiu. Wskazuje produkty i potrawy, które są ciężkostrawne. Wie, że w jedzeniu niektórych produktów należy zachować szczególny umiar. Wczuwa się w odgrywane role i buduje dialogi. Rozumie konieczność wizyt u lekarza i wie, jak należy się podczas nich zachowywać. Wie, jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na śniegu.

2. W drodze do sukcesu.

Dziecko:

Dostrzega znaczenie książek jako źródła wiedzy o świecie. Tworzy liczbę mnogą od podanych słów. Utrwala znajomość cyfr od 0 do 9 i liczby 10. Odczytuje symboliczny sens znanych powiedzeń. Kształtuje pozytywną samoocenę oraz dostrzega swoje mocne strony. Ćwiczy procesy pamięciowe podczas powtarzania treści zdań. Kształtuje prawidłowe postawy w sytuacji podejmowania nowych zadań i wyzwań. Prawidłowo formułuje dłuższe wypowiedzi. Dokonuje oceny różnych form spędzania czasu oraz argumentuje wyrażone opinie. Podejmuje próby czytania tekstów wyrazowo – obrazkowych. Rozumie wartość efektywnych form spędzania wolnego czasu. Doskonali umiejętność porównywania liczebności zbiorów– poprawnie posługuje się znakami matematycznymi <, >, =. Poznaje różne zawody i wie, na czym polega dana praca; doskonali umiejętność wypowiadania się z wykorzystaniem niewerbalnych środków wyrazu. Wykazuje zainteresowanie życiorysami sławnych Polaków.

3. Świat zapisany w książkach.

Dziecko:

Doskonali umiejętność porównywania, różnicowania i nazywania wielkości przedmiotów.

Poznaje przybory służące do mierzenia. Poznaje przedstawicieli zawodów związanych z powstawaniem książek i docenia ich pracę. Potrafi wymienić ulubionych poetów i pisarzy. Poznaje etapy powstawania książek oraz wzbogaca słownictwo związane z tematyką. Zna zasady właściwego korzystania z książek i rozumie konieczność szanowania ich.  Dostrzega i opisuje różnorodność zgromadzonych książek; docenia czas przeznaczony na kontakt z książką. Rozumie w podstawowym zakresie różnice czasowe na Ziemi wynikające z ruchu obrotowego wokół Słońca. Potrafi podać tytuły znanych książek oraz poznaje nazwiska znanych pisarzy. Starannie rysuje postaci ze swojej ulubionej książki. Naśladuje ruchem i mimiką postacie z bajki. Rozwija kreatywność i ekspresję słowną podczas układania prostych rymowanek. Potrafi zaprezentować wykonaną przez siebie książkę i opowiedzieć lub przeczytać jej treść.

4. Oblicza sztuki.

Dziecko:

Poznaje różne rodzaje dzieł malarskich: pejzaż, autoportret, martwa natura, portret i rozumie na czym polega ich odrębność. Wyraża opinie, kształtując własny gust i zmysł estetyczny. Potrafi odszukać wskazane fragmenty na obrazach. Wykazuje zainteresowanie oglądaniem architektury i dostrzega jej piękno. Aktywnie angażuje się w przygotowanie gazetki. Wykazuje się pomysłowością przy rysowaniu projektu. Dostrzega zmiany w stylach architektonicznych na przestrzeni dziejów i opisuje ich charakterystyczne cechy. Docenia rolę architektury w tworzeniu pięknych i przyjaznych miejsc dla człowieka oraz konieczność dbania o estetykę w najbliższym otoczeniu.

Precyzyjnie i estetycznie wykonuje pracę plastyczno – konstrukcyjną. Doskonali umiejętność prawidłowego stosowania przysłówków określających położenie: „nad”, „pod”, „między”, „obok”, „na”.