Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec

I. Nasze zwierzęta

 • Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej o zwierzętach i ich cechach świadczących o dostosowaniu do środowiska, w którym żyją
 • Wzbudzanie uczuć empatycznych w stosunku do zwierząt i uświadomienie konieczności respektowania ich praw
 • Zapoznanie z potrzebami zwierząt i sposobami opieki nad nimi
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za warunki życia posiadanych zwierząt
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria
 • Uświadomienie dzieciom korzyści płynących z hodowli zwierząt gospodarskich

II. Ważna sprawa – odpowiedzialność

 • Wprowadzenie w świat uniwersalnych wartości moralnych oraz uświadomienie znaczenia odpowiedzialności w życiu każdego z nas
 • Rozumienie konieczności rzetelnego wypełniania obowiązków i przyjętych zobowiązań zarówno w rodzinie, jak i poza nią
 • Wdrażanie do poszanowania świata przyrody i opiekuńczego stosunku do zwierząt
 • Budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej opartych na wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialności
 • Wyrabianie szacunku do dziedzictwa kulturowego i dbałości o najbliższe otoczenie
 • Kształcenie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości

III. Oznaki wiosny

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny
 • Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata
 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla kwietnia oraz zachęcenie do prowadzenia kalendarza pogody
 • Wzbogacenie wiedzy na temat ptaków oraz uświadomienie potrzeby chronienia niektórych gatunków oraz zakładania budek lęgowych
 • Zakładanie hodowli w kąciku przyrody oraz nabieranie nawyku systematycznego dbania i obserwowania ich
 • Doskonalenie umiejętności odczytywania informacji przedstawionych za pomocą symbolicznego zapisu

IV. Ekologiczny świat

 • Kształtowanie postaw, zachowań i nawyków proekologicznych
 • Budzenie poczucia współodpowiedzialności i troski za stan środowiska naturalnego
 • Uświadomienie konieczności segregowania odpadów do odpowiednich pojemników i zmniejszania ich objętości
 • Poznanie zasad działania recyklingu prowadzącego do ponownego przetworzenia odpadów
 • Rozumienie potrzeby planowania zakupów oraz wybierania produktów, opakowań i toreb ekologicznych
 • Dostrzeganie problemów ekologicznych naszej planety oraz wskazywanie przyczyn ich powstawania
 • Budowanie wizji pozytywnego, ekologicznego świata przyjaznego dla ludzi, zwierząt i roślin

V. Woda dla zdrowia

 • Poznaje zasady zdrowego żywienia.
 • Porównuje objętość naczyń, odmierza wspólną miarą.
 • Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej liter „j”, doskonali analizę i syntezę głoskową.
 • Przestrzega zasad higieny podczas przyrządzania i spożywania posiłków.
 • Rozumie konieczność dbania o higienę ciała.
 • Prawidłowo stosuje określenia dotyczące czasu: rano, popołudniu, wieczorem, przed, po.
 • Odczuwa odpowiedzialność za własne zdrowie, zna zasady zdrowego trybu życia.