1. Nasze zwierzęta.

 Dziecko:

– klasyfikuje zwierzęta odpowiednio do środowiska, w którym żyją,

– czyta z pomocą lub samodzielnie proste wyrazy,

– wykazuje empatyczny stosunek do świata przyrody i rozumie konieczność chronienia zwierząt i respektowania

   ich praw,

– formułuje zasady kodeksu, prawidłowo budując zdania,

– zdobywa dalsze doświadczenia w zakresie porównywania długości i wykorzystywania prostych narzędzi

  pomiaru,

– koncentruje uwagę podczas słuchania dłuższych utworów literackich; dokonuje oceny postępowania bohaterów

   i rozumie, że nie należy pochopnie rzucać oskarżeń,

– nabiera odpowiedniego stosunku do zwierząt jako istot żywych, które mają swoje potrzeby i uczucia,

– wykorzystuje lupę w celu obserwacji; porównuje i opisuje fakturę materiałów.

2. Ważna sprawa – odpowiedzialność.

 Dziecko:

– kojarzy symbole z odpowiednimi porami roku,

– uczy się wzajemnego zaufania i odpowiedzialności za drugą osobę,

– wyodrębnia przedmioty wykonane z drewna oraz określa kierunki na kartce,

– dostrzega wartości i cechy powodujące, że można na kimś polegać

– poznaje zapis graficzny głoski „g”,

– dostrzega zjawiska pogodowe i przyrodnicze charakterystyczne dla przedwiośnia,

– szuka zmian w przyrodzie świadczących o przedwiośniu,

– wykazuje zainteresowanie czytaniem i wykorzystuje zapis symboliczny w celu przekazania informacji,

– wyznacza wynik dodawania, odczytuje zapis matematyczny dodawania.

3. Oznaki wiosny.

 Dziecko:

 – uczestniczy w systematycznym rejestrowaniu zjawisk pogodowych, posługując się zapisem symbolicznym,

– rozwija kreatywność podczas wyobrażania sobie i opisywania obrazów z chmur,

– poznaje niektóre ptaki chronione i rozumie konieczność ich ochrony,

– rozumie, dlaczego ptaki migrują w określonych porach roku,

– wymienia zwierzęta, które zapadły w sen zimowy; poznaje podstawowe zasady klasyfikowania zwierząt,

– poznaje budowę kwiatów i roślin,

– obserwuje kiełkowanie nasion fasoli,

– dostrzega znaczenie wody dla życia roślin i zwierząt; wie, na czym polega krążenie wody w przyrodzie,

_ porównuje liczebność zbiorów stosuje znaki „<”, „>”.

4. Ekologiczny świat.

 Dziecko:

– poznaje zasadę działania recyklingu,

– rozumie potrzebę segregowania śmieci,

– uczy się segregować odpady do odpowiednich pojemników zgodnie z przyjętym oznaczeniem kolorystycznym,

– zna ikony symbolizujące recykling,

– rozwija wrażliwość muzyczną oraz wyczucie rytmu, wygrywając i tworząc proste układy rytmiczne,

– rozpoznaje i nazywa ziarna różnych roślin, porównuje ich wygląd,

– samodzielnie układa zadania z treścią,

– kształci umiejętności wokalne, rozwija pamięć, koncentrację i poczucie rytmu,

– uczy się używania zwrotów grzecznościowych i właściwego zachowywania się podczas zakupów,

– poznaje zasady funkcjonowania sklepu oraz pracę sprzedawcy,

5. Wiosna, wiosenka.

 Dziecko:

− wypowiada się na temat prowadzonych obserwacji,

– wymienia charakterystyczne cechy wczesnowiosennej pogody,

– odczytuje piktogramy pogodowe,

– wciela się w rolę prezentera pogody,

– naśladuje dźwięki przyrody, korzystając z dostępnych instrumentów, rozwija wyobraźnię muzyczną

– wie, jakie kwiaty kwitną na wiosnę i co jest potrzebne do ich wzrostu,

– potrafi wymienić wczesnowiosenne rośliny chronione i rozumie potrzebę podejmowania działań ochronnych; dba

   o kwiaty w przedszkolnym ogródku i hodowle w kąciku przyrody,

– rozpoznaje małą i wielką literę „ł”

– rozpoznaje i nazywa narzędzia ogrodnicze,

– zna czynności podejmowane przez ptaki wczesną wiosną, ich ciekawe zwyczaje związane z wiciem gniazd.