Wiosna, wiosenka: wymienia cechy charakterystyczne wczesnowiosennej pogody.
Wzbogaca wiedzę i słownictwo dotyczące zjawisk atmosferycznych. Doskonali umiejętność odczytywania informacji zapisanych symbolicznie oraz podejmuje próby tworzenia własnych znaków i symboli graficznych .Poznaje rośliny chronione oraz rozumie konieczność przestrzegania zakazu ich zrywania w naturalnym środowisku. Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki ptaków oraz dostrzega ich pożyteczną rolę dla środowiska.
Radosna Wielkanoc: przybliżenie tradycji i symboli Świąt Wielkanocnych oraz poznanie obyczajów własnego regionu. Rozbudzenie chęci kultywowania zwyczajów i aktywnego włączania się w przygotowania do świąt. Kształtowanie wrażliwości estetycznej podczas podejmowania różnorodnych działań plastycznych. Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną oraz uświadomienie znaczenia rodzinnych spotkań. 
Historia ukryta w legendach: budzenie świadomości narodowej oraz wzbogacanie wiedzy o własnym kraju. Zapoznanie w wybranymi regionami Polski oraz ich historią, tradycjami i legendami. Dostrzeganie piękna i różnorodności architektury oraz poznanie charakterystycznych miejsc i zabytków wybranych miast. Wzmacnianie więzi z rodzinną miejscowością i własnym regionem. Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich. Zachęcanie do inscenizowania polskich legend.
Świat dla odważnych: Doskonalenie umiejętności odczytywania, nazywania i wyrażania stanów emocjonalnych. Wzbudzanie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości. Dostarczenie pozytywnych wzorców zachowania w sytuacjach trudnych. Uświadomienie, że każdy ma prawo do popełniania błędów, szczególnie podczas nabywania nowych umiejętności. Kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego w celu przewidywania skutków własnych działań .Uświadomienie źródeł własnych lęków oraz kształtowanie aktywnej postawy w celu ich przezwyciężania i niwelowania. Budowanie uczucia zaufania i bezpieczeństwa w grupie rówieśniczej.