Historia ukryta w legendach.

Dziecko:

·       Wzbogaca wiedzę o własnym kraju.

·       Zapoznaje się w wybranymi regionami Polski oraz ich historią, tradycjami

i legendami.

·       Dostrzega piękno i różnorodność architektury oraz poznaje charakterystyczne

miejsca i zabytki wybranych miast.

·       Wzmacnia więzi z rodzinną miejscowością i własnym regionem.

·       Dostrzega sekwencje rytmiczne i potrafi kontynuować rozpoczęty rytm

·       Utrwala znajomość figur geometrycznych oraz umiejętność dekodowania informacji przedstawionych symbolicznie.

·       Uważnie  słucha czytanych tekstów literackich.

·       Potrafi  inscenizować polskie legendy.

       Radosna Wielkanoc.

Dziecko:

·       Poznaje niektóre symbole oraz obyczaje własnego regionu związane ze świętami wielkanocnymi.

·       Doskonali umiejętność skupiania uwagi i poprawnego formułowania wypowiedzi.

·       Rozwija  wrażliwość estetyczną podczas podejmowania różnorodnych działań plastycznych.

·       Wzmacnia więzi emocjonalne z rodziną oraz uświadamia znaczenie rodzinnych spotkań

·       Kultywuje tradycję zakładania hodowli owsa i rzeżuchy w celu ozdabiania świątecznego stołu.

·       Potrafi posiać nasiona i wie, jakie warunki są potrzebne roślinie do rozwoju.

·       Uczy się deklamowania wierszy z zastosowaniem odpowiedniej modulacji głosu

i intonacji.

        Świat do odważnych

       Dziecko:

·        Doskonali umiejętności odczytywania, nazywania i wyrażania stanów emocjonalnych

·        Potrafi wzbudzać pozytywną samoocenę i wiarę we własne możliwości.

·        Poznaje pozytywne wzorce zachowań w sytuacjach trudnych

·        Uświadamia sobie, że każdy ma prawo do popełniania błędów, szczególnie podczas nabywania nowych umiejętności

·        Rozwija  sposób myślenia przyczynowo-skutkowego w celu przewidywania skutków własnych działań

·        Zna źródła własnych lęków oraz kształtuje aktywną postawę w celu ich przezwyciężania i niwelowania.

·        Buduje uczucie zaufania i bezpieczeństwa w grupie rówieśniczej.

·        Ustala ciężar przedmiotów.

·        Doskonali orientację w przestrzeni.

  Powietrze – niewidzialny żywioł

     Dziecko:

Ÿ Poznaje  właściwości powietrza oraz wzbogaca słownictwo służące ich określaniu.

Ÿ Podejmuje próby stawiania hipotez i wyciągania wniosków z badanych

   i obserwowanych zjawisk.

Ÿ Doskonali analizę i syntezę głoskową.

Ÿ Poznaje znaczenie i sposoby wykorzystywania właściwości powietrza przez człowieka.

Ÿ Poznaje instrumenty muzyczne dęte oraz ich brzmienie.

Ÿ Wykonuje improwizacje ruchowo-taneczne do muzyki, ilustrując jej treść, nastrój

   i tempo.

Ÿ Poznaje różne stany skupienia podczas zabaw badawczych.