Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc maj

  1. Muzyka, która łączy

Zapoznanie z różnymi gatunkami muzyki – od klasycznej po współczesną

Rozwijanie twórczej wyobraźni muzycznej podczas improwizacji rytmicznych, melodycznych, tanecznych i wokalnych

Wzbogacenie wiedzy o instrumentach muzycznych

Uwrażliwienie na piękno różnych gatunków muzycznych oraz kształtowanie upodobań i gustu w tym zakresie

Rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych oraz kształcenie poczucia rytmu

Wykorzystywanie instrumentów i pomocy akustycznych do ilustrowania opowiadań, wierszy, zjawisk przyrodniczych

Rozwijanie słuchu muzycznego przez określanie cech utworów muzycznych, np. tempa, dynamiki

  1. Uczciwość na co dzień

Kształtowanie postaw społecznych zgodnych z uniwersalnymi wartościami, takimi jak uczciwość, prawdomówność, szacunek

Budowanie w grupie atmosfery opartej na wzajemnym zaufaniu

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i okazywania uczuć

Przewidywanie skutków nieprawidłowych postaw i zachowań opartych na nieuczciwości

Dokonywanie oceny moralnej bohaterów literackich oraz korzystanie z pozytywnych wzorców zachowań

Wdrażanie do przestrzegania reguł gry oraz wzmacnianie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej

  1. Łąka pełna życia

Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości o środowisku przyrodniczym łąki i jej mieszkańcach

Kształtowanie empatycznego stosunku do świata przyrody i aktywnej postawy w celu jej chronienia

Poznanie roślin i zwierząt łąkowych objętych ochroną gatunkową

Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych

Doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych

Uświadomienie wartości pobytu na świeżym powietrzu i przyjemności obcowania z naturą

  1. W domu najlepiej

Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, zachęcenie do kultywowania zainteresowań, tradycji i zwyczajów

Uświadomienie własnej roli w rodzinie oraz wdrażanie do sumiennego wypełniania obowiązków domowych

Rozbudzenie zainteresowania pracą zawodową rodziców oraz podkreślenie jej społecznego znaczenia

Wzbogacenie czynnego słownika dzieci o pojęcia związane z poznawaniem zawodów

Poznanie zasad bezpiecznego posługiwania się domowym sprzętem elektrycznym

Uświadomienie znaczenia aktywnych form spędzania wolnego czasu

Wdrażanie do pamiętania o najbliższych, zachęcanie do przygotowywania niespodzianek, wspólnego przeżywania ważnych chwil

Doskonalenie umiejętności czytania

       Doskonalenie umiejętności dodawania