Świętujemy razem Dzień Dziecka: Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur. Poszerzenie wiadomości na temat życia ludzi w innych krajach, warunków życia i zwyczajów . Doskonalenie umiejętności współdziałania grupowego, pozytywnej rywalizacji. Budzenie szacunku dla siebie oraz innych niezależnie od koloru skóry, narodowości. Poznanie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie równości wszystkich ludzi w tym zakresie. Odczuwanie radosnego nastroju związanego z obchodami Dnia Dziecka.

W poszukiwaniu sprawiedliwości: Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro, sprawiedliwość. Budowanie pozytywnej samooceny oraz dostarczenie właściwych wzorców zachowań. Dokonywanie oceny postępowania oraz wzbogacenie słownictwa opisującego cechy charakteru. Poznanie sposobów dochodzenia sprawiedliwości. Uświadomienie dzieciom, że każdy odpowiada za swoje czyny. Nabywanie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej. Rozbudzenie zainteresowań badawczych dzieci oraz umiejętności wyciągania wniosków z prowadzonych eksperymentów. Doskonalenie umiejętności czytania.

Wakacyjne plany: wartości uniwersalne,-  dobro, sprawiedliwość. Budowanie pozytywnej samooceny oraz dostarczenie właściwych wzorców zachowań. Dokonywanie oceny postępowania oraz wzbogacenie słownictwa opisującego cechy charakteru. Poznanie sposobów dochodzenia sprawiedliwości. Uświadomienie dzieciom, że każdy odpowiada za swoje czyny. Nabywanie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej.

Wakacje tuż tuż: Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej. Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji. Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu. Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie. Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa.