Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

 Kształtowanie u dzieci świadomej przynależności do narodu i kraju. Zapoznanie z pojęciem: stolica oraz legendą „Wars i Sawa”. Zwrócenie uwagi na herb Warszawy i najważniejsze zabytki. Umiejscowienie Polski na kontynencie europejskim, poznanie państw sąsiadujących z Polską. Wykorzystanie doświadczeń dzieci z podróży po Europie, poznawanej odmienności kultur, przyrody. Kształtowanie tolerancji wobec ludzi innych ras i kultur. Rozwijanie orientacji przestrzennej, posługiwanie się nazwami kierunków. Odczytywanie symboli na mapie i globusie, poznanie nazw kontynentów. Wesołe świętowanie Dnia Dziecka.

Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat zwierząt żyjących w dżungli poprzez filmy przyrodnicze, albumy, literaturę dziecięcą. Rozwijanie zdolności liczenia, dodawania i odejmowania oraz grupowania elementów (określanie liczby elementów w zbiorze, rozumienie pojęcia „równoliczny”). Ćwiczenie spostrzegawczości, pamięci i wrażliwości dotykowej przy zabawach z figurkami zwierząt żyjących na różnych kontynentach.  Kształcenie zdolności społecznych przy tworzeniu tematycznych gier ściganek w zespołach oraz negocjowania i panowania nad emocjami w trakcie gry.

Hej! Przedszkole ukochane, może jednak tu zostanę!

Podsumowanie swobodnymi wypowiedziami dzieci lat spędzonych w przedszkolu. Zwrócenie uwagi na zmiany jakie dokonały się w dzieciach, zdobyte umiejętności, nawiązane przyjaźnie. Przygotowanie przez dzieci starsze programu artystycznego na pożegnanie przedszkola oraz dzieci młodsze upominku dla starszaków.

Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

 Zapoznanie dzieci z krajobrazami charakterystycznymi dla zróżnicowanych regionów Polski ze szczególnym wskazaniem  na krajobraz nadmorski. Uświadomienie konieczności objęcia ochroną niektórych gatunków roślin i zwierząt zwłaszcza w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa w pracy rybaka i marynarza. Doskonalenie przez dzieci umiejętności wyrażania myśli w formie zdań poprawnych składniowo, po wysłuchaniu morskich opowieści z literatury dziecięcej. Przeanalizowanie sytuacji uwrażliwiających dzieci na bezpieczne zachowania w trakcie wypoczynku letniego w różnych środowiskach.