1. PRZYJACIELE W PRZEDSZKOLU

Dziecko: bierze aktywny udział w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych, kształtuje umiejętności wyrażania własnych emocji, jest wdrażane do współdziałania w zespole rówieśniczym, kształtuje pożądane zachowania, respektuje normy społeczne- wypracowanie kontraktu grupy, jest wdrażane do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu, kształtuje umiejętności klasyfikowania obiektów, tworzenie kolekcji, sprawnego przeliczania i porównywania kolekcji, samodzielnie tworzy prace plastyczne za pomocą różnorodnych technik, kształtuje umiejętności określania kierunków (prawa, lewa, góra, dół) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod) i jest wdrażane do uważnego słuchania.

  1. JESTEŚMY BEZPIECZNI

Dziecko: jest wdrażane do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych i nowych sytuacjach, Kształtuje umiejętności społecznych- posługuje się imieniemi nazwiskiem, zna zasady poruszania się w terenie zabudowanym, kształtuje umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi, wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innych osób, grupy, kształtuje umiejętności posługiwania się językiem polski i rozróżnia głoski w nagłosie i wygłosie, rozwija naturalną kreatywność poprzez uczestniczenie w różnych formach aktywności, wskazuje zawody wykonywanych przez rodziców oraz zawodów związanychz udzieleniem pomocy w różnych sytuacjach (nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, policjant, strażak), buduje czynny i bierny słownik.

  1. RAZEM SIĘ BAWIMY

Dziecko: jest wdrażane do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami- cięcie po liniach prostych, kształtuje umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi, jest wdrażane do przestrzegania ustalonych zasad podczas zabawy i do szukania wsparcia w sytuacjach trudnych, aktywnie uczestnicy w zabawach ze śpiewem, tanecznych i rytmicznych, jest wdrażane do wypowiadania się na określony temat i do uważnego słuchania, kształtuje umiejętności szacowania „na oko” (więcej, mniej, tyle samo), przeliczanie kolekcji, dokładanie, zabieranie elementów kolekcji, wskazanie, gdzie jest więcej, gdzie jest mniej.

  1. RÓŻNI LUDZIE-TO MY

Dziecko: jest wdrażane do aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych, konstrukcyjnych, naśladowczych i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, kształtuje umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych, buduje pozytywne relacje rówieśnicze, jest wdrażane do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej, doskonali analizę słuchową na poziomie sylaby, kształtuje umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie, poznaje obraz graficzny liczby „1”.