1. Powiedz, jak masz na imię?

Dziecko: poznaje nowe otoczenie oraz dzieci, rozpoznaje swój znaczek; przelicza liczebnikami głównymi stosownie do możliwości (przynajmniej w zakresie 1.-4.); rozumie znaczenie ostatniego liczebnika w szeregu; współuczestniczy w opracowywaniu Kodeksu Zachowania – odczytuje umowne symbole graficzne; reaguje na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych (niebezpieczne zabawy, agresywne zachowania, uszkodzone zabawki); stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, wysoko, nisko, za, obok; nabiera samodzielności w zakresie samoobsługi (korzystanie z toalety, czynności higieniczne, samodzielność podczas ubierania się, spożywania posiłków).

 

2. Jeden, dwa, trzy – ja, ty, my!

Dziecko: kształci umiejętność autoprezentacji, potrafi powiedzieć, co lubi i potrafi robić najlepiej, uczy się otwartego komunikowania o sobie (myśli, uczucia, spostrzeżenia); wie, że nie należy chwalić się bogactwem, przechwalać; kształtuje tolerancję wobec odmienności gustów, opinii; dokonuje oceny postępowania w różnych sytuacjach społecznych; odczytuje i nazywa emocje własne oraz rówieśników; nazywa części ciała własne i drugiej osoby; rysuje postać człowieka, uwzględniając podstawowe elementy schematu ciała; odbiera i wyraża treści z wykorzystaniem niewerbalnych środków wyrazu (mimika, gest, ekspresja ciała).

 

3. Ziemia bliska i daleka.

Dziecko: poznaje cztery żywioły świata; poznaje dwa znaczenia słowa ziemia; dostrzega podstawowe elementy na globusie; nazywa środki transportu lądowego; przelicza liczebnikami głównymi; uczestniczy w organizacji kącika badawczego.

 

4. Poszukiwacze skarbów.

Dziecko: kształtuje swoją świadomość narodową i rozpoznaje symbole narodowe; dostrzega charakterystyczne elementy krajobrazów Polski; bada właściwości przedmiotów i materiałów przyrodniczych podczas eksperymentów; poznaje prehistoryczne gady; śpiewa i doskonali poczucie rytmu.