I  Przedszkole po wakacjach wita nas

 Przypomnienie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (podczas zabaw w sali, na podwórku, w szatni itp.);

 Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych;

 Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia rytmiczno-muzyczne.

 Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej;

 II W moim domu nie nudzi się nikomu 

 Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka,

 Wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości i umiejętności, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z radością i goryczą porażki;

 Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi i uważnego słuchania bajek i opowiadań oraz wypowiadania się na różne sposoby;

 Kształtowanie umiejętności konstruowania prostych gier – opowiadań oraz formułowania i kodowania umów w sposób czytelny dla innych.

 III Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

 Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenie słownictwa w tym zakresie, wspieranie i przewidywaniu skutków   konsekwencji różnych działań;

 Organizowanie zabaw plastycznych i konstrukcyjnych wspomagających sprawność ruchową oraz koordynację ręki i oka;

 Wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i liczenia.

 IV Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie  

  Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych: mycie rąk, twarzy, zębów;

 Tworzenie warunków do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości przez zabawy badawcze;

  Wdrażanie dzieci do wychwytywania regularności, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;

  Kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy. Dbałość o zachowanie czystości;

  Przezwyciężanie uczucia lęku przed lekarzem, w szczególności stomatologiem;

  Zwracanie uwagi na humor zawarty w tekstach literackich dla dzieci.