Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc listopad

  1. Każdy ma swój dom

– wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności higienicznych i samoobsługowych

– wdrażanie do kontrolowania swoich emocji w sposób umożliwiający adaptację w nowym otoczeniu

– kształtowanie umiejętności współdziałania w sytuacjach zabawowo-zadaniowych

– rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

– zdobywanie orientacji w położeniu (przede mną, za mną) i kierunku ruchu przedmiotów (z boku, z prawej, z lewej, przed siebie, w tył)–kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi w dostępnym zakresie

– rozwijanie sprawności manualnej poprzez tworzenie budowli z klocków

  1. Gdzie jest mój dom, gdzie jest moje przedszkole

– wdrażanie do uczestnictwa w zabawach ruchowych, dbanie o zachowanie prawidłowej postawy ciała

– motywowanie do czynnego brania udziału w zajęciach

– kształtowanie poczucia przynależności narodowej

– klasyfikowanie figur geometrycznych według kształtu i koloru

– doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie

  1. Kiedy babcia była mała

rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych i graficznych   

 – wdrażanie do współdziałania z grupą podczas różnych zabaw i zadań

– akceptowanie i przestrzeganie ustalonych zasad podczas zajęć i zabaw

– rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów

– rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim poprzez słuchanie literatury i wypowiedzi na jej temat

– rozbudzanie zainteresowania życiem codziennym naszych przodków

– rozwijanie percepcji wzrokowej

  1. Czy to prawda, czy to bajka?

rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych

                     – nabywanie umiejętności współdziałania w zabawie

                     – wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich

– rozwijanie wyobraźni i myślenia

– kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości

– doskonalenie percepcji wzrokowej i pamięci –

– rozwijanie mowy przez budowanie wypowiedzi y rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej