1. NASZE RODZINY

Dziecko: kształtuje nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała w różnych sytuacjach, wyraża swoje emocje i uczucia stosownie do sytuacji, jest wdrażane do kulturalnego komunikowania własnych potrzeb i oczekiwań, wyrabia umiejętności współdziałania w zespole, podporządkowania się określonym zasadom, kształtuje umiejętności okazywania szacunku i wdzięczności członkom rodziny, wyszukuje wyrazy rozpoczynających się wskazaną literę, rozwija umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny, jest wdrażane do poprawnego posługiwania siępoznanymi pojęciami: „kuzyn”, „wujek”, „stryjek”, „krewny”, „prababcia”, „ciocia” itp., poznaje obraz graficzny głoski „d”- liter „D”, „d”, zapoznaje się z graficznym zapisem liczby „8”.

 

  1. CO TO ZNACZY BYĆ DOBRYM?

 

Dziecko: aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych, doskonali umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocjii uczuć własnych i innych ludzi, doskonali umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach, rozbudza zainteresowania światem liter, rozwija umiejętności wypowiadania się na dany temat, poznaje obraz graficzny głoski „y”- litery „y”, „Y”, rozwija umiejętności dostrzegania powtarzających się rytmów i ich kontynuowanie, dodaje i odejmuje na konkretach (bez wprowadzania pojęć), jest wdrażane do poprawnego stosowania liczebników głównych iporządkowych.

  1. W OCZEKIWANIU NA ŚWIĘTA

Dziecko: rozwija mowę i myślenie logiczne, kształtuje umiejętności budowania wypowiedzi w oparciu o ilustracje i tekst literacki, doskonali słuch fonematyczny, doskonali umiejętności matematyczne w zakresie spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo- ruchowej, kształtuje poczucie rytmu, doskonali sprawność manualną, nabywa umiejętności współpracy z rówieśnikami, rozwija myślenie przyczynowo- skutkowe i mowy komunikatywnej, nabywa umiejętności klasyfikowania według kształtu, szeregowania według wzrastającej lub malejącej wielkości, szacowania i przeliczania, ćwiczy ogólną sprawność fizyczną.                                                                                               

  1. BOŻE NARODZENIE

Dziecko: aktywnie uczestniczy w zabawach naśladowczych, kształtuje przywiązania do tradycji rodzinnych, kształtuje umiejętności przyjmowania prezentów i dzielenia się z innymi, kształtuje postawy prospołeczne (pomaganie słabszym i potrzebującym- ludziom i zwierzętom), kształtuje nawyk utrzymania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu, poznaje zwyczaje i tradycje związanych ze świętami Bożego Narodzenia, zbogaca swoje słownictwo o nazwy potraw, zwyczajów i czynności związanych ze świętami, śpiewa wybrane kolędy, doskonali umiejętności klasyfikowania przedmiotów zgodnie z podanym warunkiem.